Dr. Divya L. Selvakumar, PhD, RD

AHWS Director and Founder

Fulton, MD USA                                             


Dr. Shekhar Annambhotla, Vice President                                                

                                                                                                                            

                                                                                             

 

 Dr. Usha Kulkarni, Joint-Secretary

 

 

 

Dr. Ashlesha Raut, Treasurer

 

 

 

Dr. Jayagopal Parla, Advisor

                                                      

                                                                                                                    

Dr. Richaritha Gundlapalli, Advisor

 

                      

                                                           

Dr. Suhas Kshirsagar, Advisor